Ứng dụng Type Hinting trong lập trình PHP

Type Hinting, còn gọi là dữ liệu gợi ý là 1 nét đặc biệt trong nền tảng lập trình hướng đối tượng trong PHP. Bởi việc sử dụng nó, sẽ tạo ra sự ràng buộc tuyệt vời giữa đối số truyền vào với các phương thức, hàm trong ứng dụng.

Type Hinting còn được gọi là định kiểu dữ liệu cho biến.

Sử dụng Type Hinting trong hàm

<?php
function testString(string $string) { echo $string; }
function testInteger(int $integer) { echo $integer; }
function testFloat(float $float) { echo $float; }
function testArray(array $arr){ print_r($arr); }
 
testString('Đây là một chuỗi ký tự.');
echo PHP_EOL;
 
testInteger(2018);
echo PHP_EOL;
 
testFloat(2019.4);
echo PHP_EOL;
 
testArray(array('1'=>2018, '2'=> 2019));
?>

Sử dụng Type Hinting trong hai Class

<?php
class myClass{
  public function test(){
    return "Test type hinting in class";
  }
}
class Demo{
  public $content;
  public function __construct(myClass $mycls){
    $this->content=$mycls;
  }
}
$mycls=new myClass;
$demo=new Demo($mycls);
echo $demo->content->test();
?>

Sử dụng Type Hinting kết hợp function với class

<?php
class Demo{
  public $content;
  public function __construct(){
    $this->content="Call Data";
  }
}
 
function test(Demo $demo){
  echo $demo->content;
}
$demo=new Demo;
test($demo);
?>

Sử dụng Type Hinting trong Class với kiểu dữ liệu là Array

<?php
class DemoClass
{
  public function __construct(array $arr)
  {
    echo "<pre>";
    print_r($arr);
    echo "</pre>";
  }
}
 
$a = array('Type', 'Hinting', 'Type Hinting', 'Ép kiểu dữ liệu trong lập trình PHP với Type Hinting');
$demo = new DemoClass($a);
?>

Để lại một trả lời

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận!

Thông báo cho
avatar
wpDiscuz