Sử dụng hàm number_format của ngôn ngữ lập trình PHP để hiển thị dữ liệu kiểu tiền tệ. Hiển thị tiền tệ có hoặc không có dấu phẩy, có quy tròn.

Cú pháp:

number_format(number,decimals,decimalpoint,separator)

Giải thích:

Tham số number bắt buộc phải có, định dạng kiểu số thực float

Tham số decimalpoint không bắt buộc, là dấu phân cách phần thập phân, mặc định là dấu chấm.

Tham số separator không bắt buộc, là dấu phân cách phần ngàn đối với tham số number

Tham số decimals không bắt buộc, mặc định là 3, chỉ định hiển thị bao nhiêu số ở phần thập phân.

Ví dụ: Hiển thị số thực 100000.6014 theo một số định dạng như sau:

<?php

$number = 100000.6014;
echo number_format($number).‘ VNĐ<br>’;
echo number_format($number, 2).‘ VNĐ<br>’;
echo number_format($number, 3).‘ VNĐ<br>’;
echo number_format($number, 2, ‘,’, ‘.’).‘ VNĐ’;

?>

Kết quả xuất ra màn hình:

100,001 VNĐ : Hiển thị số thực bỏ qua phần thập phân đã quy tròn, có dấy phẩy phân cách phần ngàn.
100,000.60 VNĐ: Hiển thị số thực với 2 số cuối là phần thập phân được quy tròn, có dấy phẩy phân cách phần ngàn.
100,000.601 VNĐ: Hiển thị số thực với 3 số cuối là phần thập phân quy tròn, có dấy phẩy phân cách phần ngàn.
100.000,60 VNĐ: Hiển thị số thực với 2 số cuối là phần thập phân quy tròn, có dấy chấm phân cách phần ngàn, dấy phẩy phân cách phần thập phân.