Ứng dụng Method Factory Design Pattern trong lập trình PHP

Đây là pattern hỗ trợ chúng ta trong việc xử lý các thao tác tạo đối tượng, mà chúng ta chưa biết lớp nào sẽ thực thi công việc này. Với cách xử lý này ta có thể biến đổi mã nguồn theo hướng linh hoạt và dễ mở rộng hơn rất nhiều trong thực tế.

Ứng dụng Singleton Design Pattern trong lập trình PHP

Là pattern được sử dụng để tạo sự ràng buộc, chỉ cho phép với class nào đó chỉ có duy nhất 1 đối tượng được khởi tạo mà thôi. Và để làm được điều đó, ta phải sử dụng 1 số kỹ thuật nhằm khóa và không cho phép đối tượng được phép khởi tạo trực tiếp.

Ứng dụng Strategy Design Pattern trong lập trình PHP

Nhiệm vụ của nó là tạo ra những đóng gói xử lý riêng biệt thông qua từng class. Và từ đó bạn có thể hoán đổi mọi thứ tùy theo hoàn cảnh và yêu cầu công việc diễn ra. Có hai từ khóa mà chúng cần lưu ý khi áp dụng mẫu thiết kế này là interface và implements.

Ứng dụng Dependency Injection Design Pattern trong lập trình PHP

Dependency Injection viết tắt là DI là một trong những software design pattern dùng để quản lý sự phụ thuộc trong ứng dụng. Điểm nhấn của DI là giúp cho các lớp giảm đi sự phụ thuộc lẫn nhau nhằm tạo ra tính linh hoạt và dễ mở rộng cho mã nguồn.

Cần nắm vững hai kỹ thuật sau đây trước khi bắt đầu tiềm hiểu sâu hơn: Type HintingMethod Chaining 

Ứng dụng Type Hinting trong lập trình PHP

Type Hinting, còn gọi là dữ liệu gợi ý là 1 nét đặc biệt trong nền tảng lập trình hướng đối tượng trong PHP. Bởi việc sử dụng nó, sẽ tạo ra sự ràng buộc tuyệt vời giữa đối số truyền vào với các phương thức, hàm trong ứng dụng.

Type Hinting còn được gọi là định kiểu dữ liệu cho biến.

Ứng dụng Method Chaining trong lập trình PHP

Method Chainning là kỹ thuật cho phép người lập trình triệu gọi cùng lúc nhiều phương thức, nó giúp tạo nhịp cầu giúp cô đọng mã lệnh và dễ dàng tương tác mở rộng trong ứng dụng.