Là loại web mà tất cả các thành phần tạo nên nó đều theo tiêu chuẩn Google. Giao diện đẹp. Tốc độ load trang nhanh. Một số tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá thế nào web chuẩn SEO: Thẻ heading Nội dung quan trọng nhất được đặt trong thẻ h1 Nội dung quan trọng giảm dần được đặt trong các thể h2,h3,h4,h5,h6,strong,b,em,i Đường dẫn url Chứa từ khóa cần SEO Dễ đọc với người dùng Thân thiên với công cụ tìm kiếm Thẻ title Chứa từ khóa cần SEO Nội dung...