Một số hàm làm việc với chuỗi ký tự trong PHP

Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một số hàm thường dùng trong lúc lập trình để xử lý chuỗi ký tự. Đó là các hàm như str_replace dùng thay thế một chuỗi bởi một chuỗi khác. Hàm strpos lấy ra vị trí đầu tiên của một chuỗi trong một chuỗi nào đó. Hàm str_len dùng để tính độ dài của một chuỗi ký tự nào đó. Đọc tiếp Một số hàm làm việc với chuỗi ký tự trong PHP