Sử dụng hàm number_format của ngôn ngữ lập trình PHP để hiển thị dữ liệu kiểu tiền tệ. Hiển thị tiền tệ có hoặc không có dấu phẩy, có quy tròn. Cú pháp: number_format(number,decimals,decimalpoint,separator) Giải thích: Tham số number bắt buộc phải có, định dạng kiểu số thực float Tham số decimalpoint không bắt buộc, là dấu phân cách phần thập phân, mặc định là dấu chấm. Tham số separator không bắt buộc, là dấu phân cách phần ngàn đối với tham...